Ordningsregler

Allmänna regler

Det är din skyldighet att sätta dig in i föreningens ordningsregler.

För att för att vara med i Bilpoolarna som aktiv medlem, huvudmedlem och nyttjandemedlem, måste man ha ett körkort giltigt i Sverige. Man kan vara passiv medlem, d.v.s. medlem utan körkort, men då kan man inte boka och använda våra bilar.

Resor utanför EU (+Norge, Island, Schweiz) är inte tillåtna med våra bilar.

För att använda våra bilar måste under körning finnas en huvudmedlem eller en nyttjandemedlem med körkort giltigt i Sverige med i bilen.

Betalning

 • Du anger ditt konto till bilpoolen, som drar körkostnaderna från kontot efter avslutad körning.
 • Bilkostnaderna kan du själv räkna ut i samband med bokningen eller på den offentliga hemsidan under ”Körningskostnader”.

Bokning med bilgaranti

Bilgarantin innebär att föreningen tillhandahåller den beställda bilen från OKQ8, om alla egna bilar är bokade. Dessa bilar kan endast bokas under hela dygn och under högst en vecka.

För att bilgarantin skall gälla måste följande framförhållning tillämpas:

Bokningen ska ske minst sju dygn i förväg, på minuten. Det måste vara minst 24 timmar mellan varje bokning. Bokningen får inte överstiga sju dygn.

Bokning av andra bilar, lastbilar och släpvagnar

Du får själv ordna med hela bokningen.

Bokning av bil

Endast medlemmar och nyttjanderättsinnehavare får boka. Anvisningar för hur man bokar finns på hemsidan under Bokning.

Du kan boka valfritt ner på halvtimmesnivå. Vid beräkning av priset avrundas till närmast högre timantal. Varje bokning kostar 30 kr i administrationsavgift. På natten mellan kl. 22 och kl. 7 debiteras ingen timkostnad.

När våra egna bilar är upptagna och bilgaranti gäller

Ring bokningsjouren, telefon 070-796 04 20.

Ange följande uppgifter långsamt och tydligt:

1.      Ditt namn och personnummer.

2.      Datum och klockslag mellan vilka tider du vill boka bilen.

3.      Vilken bilstorlek du behöver och andra krav som bilen måste uppfylla.

4.      Var du helst vill hämta din bil (se nedan, Att använda externbil)

5.      De telefonnummer där bokningsjouren kan nå dig för att bekräfta din bokning.

Bokningsjouren kontaktar dig så snart som möjligt. Räkna med att det kan ta några timmar.

Avbokning

Boka av på Ibokningsbasen om din bil är bokad där. Har du fått en externbil måste du ringa bokningsjouren och meddela vilken period du vill avboka.

Våra egna bilar

Gratis avbokning senast ett dygn (24 timmar) före beställd användning. Avbokning med kortare varsel kostar hela brukaravgiften, dock minst 50 kr totalt.

Inhyrd bil

 1. Avbokning senast fem dygn (120 timmar) före beställd användning hos aktuell OK/Q8-mack och rapportering till bokningsjouren.
 2. Avbokning mindre än 5 dygn (120 timmar) före bokningens början hos aktuell OK/Q8-mack och rapportering till bokningsjouren: halva timavgiften för tiden från bokningens början till 5 dygn (120 timmar) efter avbokningstillfället samt ersättning till föreningen för avgifter till OK/Q8.
 3. Ombokning av bokningsjouren från en av föreningens egna bilar till extern bil, som inte skett på medlemmens uppmaning: Avbokningsregler enligt (sen) avbokning av föreningens egna bilar.

Att använda våra egna bilar

För att använda våra bilar måste det under körning vara en huvudmedlem eller en nyttjandemedlem med körkort giltigt i Sverige med i bilen, även om denne kör eller inte.

Övningskörning med våra bilar

Vid övningskörning med en Bilpool-bil skall en huvudmedlem eller en nyttjandemedlem med körkort giltigt Sverige vara med som godkänd körkortshandledare i bilen.
Körkortshandledaren skall vara godkänd av vägverket.

Transport av djur

Det är tillåtet att transportera husdjur i bilen, men de får inte ligga direkt på sätet. Använd transportbur eller filt när du transporterar djur. Det finns medlemmar som är allergiska.

Innan du kör iväg

 • Inspektera bilen utanpå och inuti.
 • Om du hittar skador på bilen så kontrollera om dessa finns införda i ”feljournalen” som skall finnas i varje bil. Gör den inte det så skriv in den nya skadan. Är det en allvarlig skada som måste åtgärdas så meddela fordonsfaddrarna.
 • Det är ditt eget ansvar att bilen är utrustad enligt lag när du kör den

Tankning, tvättning och biltillbehör

 • Tanka bilen vid OKQ8-mackar och använd bilens bensinkort. Bensinen för extern bil som du fått med bilgaranti betalar du och skickar originalkvittot till kassaansvarig. Kassaansvarig hittar du på interna hemsidan.
 • Lämpliga saker att kontrollera: spolarvätska, torkarblad, motorolja, däcktryck, batteri, drivremmar, bromsolja etc. Du betalar dessa biltillbehör med kontokortet. Registrera detta i körjournalen.
 • Tvätta bilen på en miljögodkänd biltvätt när du tycker den är smutsig.

Lämna bilen

 • Bilen måste vara ren inuti, ha rena rutor, lyktor och speglar, minst halvfull tank, spolarvätska och rätt däcktryck, så att nästa person kan köra iväg utan problem.
 • Har skada uppkommit: meddela fordonsfaddrarna så snart som möjligt. I normalfallet har du som brukare en självriskeliminering för skador under din bokningsperiod. Det är bättre att anmäla en skada en gång för mycket än en gång för lite!

Om du märker att du inte kommer att hinna återlämna bilen i tid

Ring genast bokningsjouren och meddela dem. Bokningsjouren försöker kontakta den som ska ha bilen i nästa period och kanske måste skaffa en hyrbil. Du får betala merkostnaden för hyrbilen. Har du riktig otur ska medlemmen efter dig åka på långsemester och kan inte vänta på dig. Även om bilen inte är bokad efter dig måste du böta 125 kr för varje påbörjad förseningstimme.

Om du kan återlämna bilen tidigare än du planerat

Meddela bokningsjouren att bilen är på plats. Du kan inte få reducerad kostnad.

Att använda externbil

Föreningen har valt att ha tillgänglighetsgaranti med hjälp av inhyrda bilar från OKQ8. Deras priser är högre än våra, så det blir en kostnad för föreningen varje gång vi hyr in externbilar.  När du ska använda en hyrbil får du själv välja uthämtningsställe hos OKQ8. (Kungshörnet, Gottsunda eller Vaksalagatan/E4). Deras öppettider får styra när bilen kan hämtas och lämnas. På söndagar öppnar de inte förrän kl. 9. Om du behöver bilen tidigare måste du hämta den lördag kväll. Externbilar bokas bara hela dygn.

Medlem eller nyttjanderättsinnehavare måste finnas i bilen vid körning. Det är ditt eget ansvar att bilen är utrustad enligt lag när du kör den.

Hämta bilen

Bokningen måste vara gjord i förväg av bokningsjouren i ditt namn och personnummer

Lämna bilen

Du behöver inte tvätta och städa bilen. Du ska inte ta emot hyresavin, utan den ska skickas till externbilsansvarig (se hemsidan). Du ska rapportera följande uppgifter om externbils-körningen så fort som möjligt: Ditt namn, körsträcka, tid, biltyp, OKQ8-mack och kostnader för bensin.

Trängselskatt

Trängselskatt ingår i bilkostnaden.

Parkeringsavgifter och böter

Medlem som bokat bilen svarar för alla parkeringsavgifter eller böter för trafikförseelser under bokningsperioden. Dessa avgifter ska betalas genast. Om du inte betalar hamnar böterna hos föreningen, och då debiteras avgiften plus en expeditionskostnad på 150 kr per förseelse.

Föreningens möjligheter till sanktioner

Bakgrund

Vissa beteenden är oförenliga med föreningens verksamhet och bestraffas. Dessa beteenden är framför allt :

 • de som leder till onödigt merarbete eller merkostnader
 • fusk eller i gränszonen till fusk
 • de som orsakar skada för andra medlemmar .

Vi har tre metoder att bestraffa oönskat beteende:

 • straffavgifter
 • avstängning
 • uteslutning.

Straffavgifter

Straffavgifterna debiteras antingen på din nästa körfaktura eller separat faktura från kassören. Om beteendet upprepas kan straffavgiften kombineras med en varning om avstängning.

Temporär avstängning

Styrelsen kan avstänga en medlem som använder sitt med­lemskap i strid med gällande regler eller till fara för föreningen eller annan. En avstängd medlem får inte använda föreningens fordon och får inte nominera eller kandidera till styrelsen eller annat organ inom föreningen.

Avstängningen träder i kraft omedelbart efter det att medlemmen fått skriftligt meddelande om avstängningen. I allmänhet kommer styrelsen att varna medlemmen när det upp­repade beteendet kommer att leda till avstängning.

Sanktioner vid försenat inlämnande av bil

Försening leder till böter och kan också leda till skriftlig varning från styrelsen. Efter andra förseningen inom ett år avstängs du från bruk av bilarna i en månad och får en skriftlig varning om uteslutning om du upprepar beteendet. Om du en tredje gång inom ett år återlämnar bokad bil för sent utesluts du ur föreningen och har inte rätt att få tillbaka insatsen.

Allt ovanstående prövas av styrelsen med avseende på om du kunnat påverka förseningen eller inte.

Uteslutning

Uteslutning ur föreningen innebär att styrelsen beslutar att en medlem inte längre får vara med i föreningen. Medlem som medvetet

 • bryter mot föreningens stadgar,
 • skadar föreningen eller dess egendom,
 • motverkar föreningens syften,
 • inte fullgör sina skyldigheter mot föreningen eller
 • inte längre fyller förutsättningarna för medlemskap

kan uteslutas. En skriftlig varning föregår alltid beslutet om uteslutning.

Ersättning för skador på fordon

Bilpoolen betalar självrisken. Vid uppenbart slarv kan du bli ersättningsskyldig.

Överklaganderätt vid uteslutning

Den som riskerar uteslutning har rätt att överklaga styrelsens beslut till ett medlemsmöte inom två månader efter mottagandet av besked om uteslutning. Styrelsens beslut om uteslutning träder i kraft om överklagandet inte sker inom nämnda tid.

Om medlem utesluts är dennes inbetalda insats förverkad och tillfaller föreningens reservfond. Den uteslutnes eventuella skulder till föreningen kommer att inkrävas.

Styrelsens förhållningssätt vid bestraffning

 • Styrelsen avslöjar inte vem som har informerat styrelsen om det oönskade beteendet.
 • Styrelsen tar alltid hänsyn till förmildrande omständigheter.
 • Den som är riskerar uteslutning blir ombedd att yttra sig inför styrelsen innan beslut fattas.
 • Styrelsens beslut ska alltid motiveras. Den interna diskussionen och ev. omröstning får inte delges.
 • Styrelsens beslut kan i uteslutningsärenden överklagas till ett medlemsmöte.